Isang tema na ipinapakita sa mga kuwento ay ang nangyayari sa mga hindi karaniwang struktura ng mga pamilya. Nakikita namin ang mga kahirapan ng mga magulang dahil sa isang masamang situwasyon, pero ang pinakamahalagang aral na ipinapakita sa mga kuwento ay ang pagtiyatiyaga ng mga magulang para sa kabutihan ng kanilang mga anak. Sa ating lipunan, maaring may kaugnayan ang situwasyon ng pamilya sa relasyon ng magulang at anak, pero mas may kaugnayan ang ginagawa ng mga magulang para sa anak sa pagiging mas maligaya ang relasyon ng magulang at anak.

Kung mayroon ng isang halatang punto sa mga tekstong tinalakay sa klase, ito ay ang mga temang tungkol sa sexism, lalo na sa pagiging isang babae. Nagkakaroon ng diskriminasyon sa ating lipunan, para sa mga babae at ang mga lalaking bading. Dapat alamin natin na ang “sexual discrimination” ay isang problema na kailangan iwasin, pero mahalaga ring matuto na ang pagbabago ng sarili dahil sa mga lihim ng mga lipunan ay hindi isang solusyon para sa mga taong ipinagdiskriminado. Kailangang matunan ng ating sociodad na tumanggap ng mga taong ipinaghihirapan dahil sa kanilang sexuality dahil tao rin sila.

Isang heneralisasyon na makikita natin sa mga teksto ay may mahal ang magulang para sa kanilang anak, at walang bagay ay babaguhin nito. Ipinapakita sa mga teksto ang iba’t-ibang klase na pamilya, marami dito ay nasa isang hindi karaniwang kalagayan, at, kahit mahirap ang tao o walang tatay ang pamilya, hindi pinapayagang itigil ang pagkamahal ng anak dahil sa mga diperensiya sa kanilang pamilya.