Maraming katangian ni Floranta ay magkakaiba sa aking mga katangian. Si Florante ay maka-Diyos (kinakausap niya si Diyos jabang nakatali siya sa isang punong nasa loob ng gubat), pero hindi ako masyadong ganyan. Galing siya sa isang pamilyang pagkahari (anak ni Haring Lancio) , pero hindi ako galing sa isang pamilyang mayaman.